Obchodní podmínky

Článek I. - Úvodní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“) pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.narex-makita.cz (dále jen „e-shop“) se řídí platnou právní úpravou České republiky, která je v souladu s nařízeními a směrnicemi EU.

2. Smluvní vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v případě spotřebitele také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“)

3. VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ledaže je výslovně stanoveno jinak.

4. Ustanovení jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s těmito VOP, reklamačním řádem a zásadami ochrany osobních údajů , a potvrzuje, že se s nimi měl možnost v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy seznámit a souhlasí s nimi.

5. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

6. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

7. Na všechny osobní údaje získané od výše uvedených smluvních stran se použijí příslušná ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Článek II. - Provozovatel e-shopu

1. E-shop, který se skládá z prodeje nářadí a jeho servisu provozuje:
Sídlo firmy:
Nářadí Doležalova s.r.o.
Jiráskova 2222, Benešov 256 01
Tel: 317 721 091
IČ: 27634493
DIČ: CZ27634493
Číslo účtu: 262984628 / 0300
Zápis v obchodním rejstříku,
vedeného Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka č. 120398
(dále jen „provozovatel“)

Datová schránka: edrj6et
2. Možnost osobního kontaktu je vždy v místě provozovny a v uvedené pracovní době.
Provozovna:
Nářadí Doležalova s.r.o.
Jiráskova 2222, Benešov 256 01
Tel: 317 721 091
Česká republika
Pracovní doba: Po - Pá: 7:30 - 17:00 hodin
So: 9:00 - 11:45 hodin

Článek III. - Vymezení pojmů

1. Prodávající - je výše uvedený subjekt, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2. Kupující – spotřebitel - je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

3. Kupující - nikoli spotřebitel - je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

4. Kupní smlouva - je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ Koupit “.

6. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení objednávky prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

7. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto všeobecné obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl/má možnost se s nimi seznámit.

8. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

9. Internetový obchod - elektronický obchod či jiný objednávkový systém provozovaný na internetu podnikatelem, který je v pozici dodavatele, jenž nabízí zboží nebo služby spotřebitelům či podnikatelům.

Článek IV. - Ceny a zboží

1. Provozovatel je plátcem DPH.

2. Veškeré ceny uváděné na stránkách e-shopu jsou včetně DPH.

3. Ceny jsou platné v době objednávky. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

4. Na zboží nabízené v e-shopu je poskytována plná záruka v souladu s platnou právní úpravou České republiky s přihlédnutím na záruční podmínky výrobce a distributora v České republice.

5. Expediční náklady - při objednávce zboží po ČR v ceně nad 10.000 Kč expediční poplatky neúčtujeme! Při objednávce zboží v nižší ceně účtujeme expediční poplatky zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy (viz. Článek VII. – Způsob platby). Další poplatky (např. balné) neúčtujeme. V případě, že se jedná o zboží ve slevě, případě v akci, bude na tuto skutečnost spotřebitel upozorněn jak u výběru zboží, tak i u vystavování objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat přiměřenou zálohu, pokud by se jednalo o těžko prodejné zboží nebo zboží v hodnotě vyšší než 10.000,- Kč v případě, že není skladem.

6. Příplatek na ekologickou likvidaci starých spotřebičů - v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni i koncoví prodejci účtovat finanční příspěvek na ekologickou likvidaci prodávaných spotřebičů. Ceny výrobků jsou uvedeny včetně tohoto poplatku. Příspěvek na likvidaci výrobků uvedených na trh do 13. srpna 2005 musí být uveden odděleně na všech prodejních dokladech k novému zboží, tak aby bylo zřejmé, že část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci historických elektrozařízení. To platí za podmínky, že výrobce uvádí tento poplatek odděleně. Více informací naleznete např. na www.elektrowin.cz

7. Zpětný odběr elektrospotřebičů – kupující spotřebitel má možnost odevzdat výrobek s ukončenou životností (VUŽ) ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci. Prodávající též zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na prodejně (v sídle) prodávajícího.

Prodávající může odmítnout převzít VUŽ. Taková situace může nastat, pokud je VUŽ ve stavu, který ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud vznikne pochybnost, že VUŽ pochází od konečného uživatele. A také v případě, že je kapacita místa zpětného odběru naplněna.

Článek V. - Uzavření smlouvy

1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace, popř. formou rychlé objednávky

3. Objednání zboží – objednávka vybraného zboží či služeb je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy, která vzniká okamžikem, kdy vyjádření souhlasu prodávajícího s obsahem takového návrhu dojde e-mailem kupujícímu – potvrzení objednávky.

4. Odesláním takové objednávky kupující potvrzuje závaznost své objednávky a také skutečnost, že se na něj vztahují VOP, se kterými se seznámil před odesláním své objednávky a souhlasí s nimi.

5. Objednávku kupující vyhotoví nejméně ve 2 krocích, kdy v každém kroku je možné vrátit se k předešlému kroku a opravit případné chyby v počtech a zbožích, případně potřebných údajů.

6. Náležitosti objednávky – v objednávce kupujícího musí být povinně vyplněny následující údaje, a to v závislosti na tom, zda se jedná o fyzickou osobu spotřebitele či fyzickou nebo právnickou osobu podnikatele: Obchodní název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby, fakturační a dodací adresu, IČ, DIČ, název zboží, jednotkovou cenu, způsob platby a dopravy, datum, telefonické spojení a e-mail. Objednávka musí být výlučně v českém jazyce.

7. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

8. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ Koupit “, přičemž předtím musí zaškrtnout checkbox „ Souhlasím s obchodními podmínkami a beru na vědomí zpracování osobních údajů. Odesláním objednávky se zavazuji k její úhradě. “, kde je poučen o skutečnosti, že v případě stisknutí tlačítka koupit se zavazuje k placení, ve smyslu ustanovení § 1826a OZ. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito VOP seznámil.

9. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Přílohou potvrzení jsou VOP prodávajícího. V případě, že potvrzení objednávky nedojde kupujícímu do 48 hodin od doručení objednávky prodávajícímu, je nutné kontaktovat prodávajícího a sdělit mu tuto skutečnost.

10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto VOP. V případě, že v době mezi objednáním zboží a potvrzením objednávky došlo k vyprodání zboží, oznámí dodavatel tuto skutečnost kupujícímu a objednávka na výše uvedené zboží se ruší.

11. Objednávka přijatá prodávajícím je závazná. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku e-mailem, který je uvedený v těchto VOP.

12. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

13. Prodávající si též vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě změny kurzu, výrazné inflaci, při výrazných změnách dodavatelských podmínek nebo v případě, že se již zboží nevyrábí či nedodává.

14. Veškerá prezentace zboží umístěna na internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ, se nepoužije.

Článek VI. - Odstoupení prodávajícího, spotřebitele od kupní smlouvy

1. V případě, že nastane situace dle článku V. odst. 12) a 13), je prodávající povinen neprodleně kontaktovat kupujícího, kde navrhne jiný postup, zejména možnost náhrady jiným zbožím, či odstoupení od smlouvy. V případě již uhrazené ceny za takové zboží, má prodávající povinnost do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit úhradu na účet kupujícího.

2. V případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (ustanovení § 1829 OZ) – je-li kupující spotřebitel a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží nebo:

 • poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí
 • první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu

Předpokladem je však doručení zboží, které bylo předmětem smlouvy. Vrácené zboží musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, nepoškozené, bez známek opotřebení a nejlépe v originálním nepoškozeném obalu a musí k němu být přiložen projev vůle odstoupení od smlouvy. Ve smyslu nařízení vlády č. 29/2023 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv, je vzorový formulář odstoupení od smlouvy a poučení o právu odstoupit od smlouvy. V tomto oznámení bude uvedeno mj. číslo objednávky, doklad o koupi a způsob vrácení uhrazené ceny. Projev vůle může spotřebitel zaslat na info@narex-makita.cz Prodávající potvrdí kupujícímu spotřebiteli bezodkladně přijetí formuláře. V případě pochybností doporučujeme způsob odstoupení a doručení (vrácení) zboží konzultovat s prodávajícím. Náklady na dopravu zboží hradí v souladu s § 1820 odst. 1) písm. g) OZ spotřebitel. Zboží zaslané na dobírku provozovatel nepřevezme.

Na dárky, které jsou poskytovány v rámci smluvních vztahů zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoli práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy dle platné právní úpravy.

3. Uvedená lhůta 14 dnů je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Bude-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího nakládat se zbožím v rozporu s tímto odstavcem, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

4. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem převodem na účet.

5. U kupujícího – podnikatele, může být po volné úvaze prodávajícího umožněno odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

6. Pokud bude umožněno odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, má kupující povinnost vrátit zboží včetně veškerých součástí a příslušenství, nepoškozené a v originálním obale. Jestliže tyto podmínky nebudou splněny, vyhrazuje si prodávající právo započíst na vrácenou kupní cenu kompenzaci rovnající se nákladům na znovuzavedení zboží do prodeje v původním stavu.

7. Z důvodu ochrany práv a předcházení trestné činnosti, pokud byl nákup proveden jako právnická osoba a kupující si bude přát proplatit vystavený dobropis na účet kupujícího podnikatele, ze kterého byla částka prodávajícímu uhrazena, bude částka proplacena pouze těm osobám, které mohou jednat za příslušnou právnickou osobu. Takovými osobami jsou osoby ve smyslu článku VI. odst. 7 VOP.

Článek VII. - Způsoby doručení a platby

Způsob doručení

Přepravní služby PPL a PPL Parcelshop

K přepravě zboží používáme přepravní služby DPD. Více o službách DPD na www.ppl.cz .

Služba
Cena objednávky
Hmotnostní limit
Cena za doručení
PPL
0-9999 Kč
0-30 Kg
99 Kč
PPL
10000 Kč a více
0-30 Kg
Zdarma
PPL Parcelshop
0-9999 Kč
0-15 Kg
89 Kč
PPL Parcelshop
10000 Kč a více
0-15 Kg
Zdarma

Pouze pro zásilky splňující podmínky pro maximální rozměry zásilky PPL.

Přepravní služby DPD a DPD Pickup

K přepravě zboží používáme přepravní služby DPD. Více o službách DPD na www.dpd.cz .

Služba
Cena objednávky
Hmotnostní limit
Cena za doručení
DPD
0-9999 Kč
0-30 Kg
109 Kč
DPD
10000 Kč a více
0-30 Kg
Zdarma
DPD Pickup
0-9999 Kč
0-15 Kg
109 Kč
DPD Pickup
10000 Kč a více
0-15 Kg
Zdarma

Pouze pro zásilky splňující podmínky pro maximální rozměry zásilky DPD.

Přepravní služby Toptrans

K přepravě atypických a nadměrných zásilek požíváme přepravní služby Toptrans. Více o službách www.toptrans.cz . Zboží je dodáno pomocí paletové přepravy Toptrans.

Hmotnostní limit
Cena za doručení
0-5 Kg
139 Kč
5-15 Kg
219 Kč
15-30 Kg
339 Kč
30-50 Kg
469 Kč
50-75 Kg
599 Kč
75-100 Kg
699 Kč
100-150 Kg
829 Kč
150-200 Kg
1119 Kč
200-300 Kg
1399 Kč
300-400 Kg
1699 Kč
400-500 Kg
1999 Kč
500-700 Kg
2249 Kč
700-1000 Kg
2709 Kč
1000-1500 Kg
3279 Kč
1500-2000 Kg
4019 Kč
2000-2500 Kg
4599 Kč
2500-3000 Kg
5079 Kč

Způsoby platby

Zákazník má na výběr z následujících typů plateb:

Název
Cena platby
Cenový limit
Platba kartou online
Zdarma
100000 Kč
Bankovní převod
Zdarma
Neomezeno
Platba dobírkou PPL
39 Kč
50000 Kč
Platba dobírkou DPD
49 Kč
50000 Kč
Platba dobírkou Toptrans
99 Kč
50000 Kč
Při osobním převzetí (hotově, kartou)
29 Kč
270000 Kč při platbě v hotovosti

Článek VIII. - Dodání zboží

1. Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 1 - 5 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.

2. Způsob doručení - spotřebitel má možnost zvolit si doručení prostřednictvím přepravní služby nebo osobní odběr v provozovně e-shopu. V případě poštovní zásilky bude zboží doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna spotřebitelem před odesláním zboží. Zboží je možné doručit pouze na území České republiky.

3. Převzetí zboží - kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a zkontrolovat. Zejména neporušenost obalů, lepicí pásky, která slouží jako ochrana před otevřením zásilky během přepravy, počet balíků. V případě jakýchkoliv závad, poškození zboží, nebo pouze podezření že došlo k poškození zásilky toto neprodleně oznámit přepravci samotnému a zaznamenat toto do předávacího protokolu k podpisu o převzetí zásilky. V případě shledání porušení přepravního obalu, poškození zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo špatném zacházení a i v případech již výše zmíněných se doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! Podpisem přepravci kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a že výrobek uvnitř zásilky byl v pořádku a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného doručovacího listu, ve kterém kupující svým podpisem stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky, správný počet balíků a že zásilka nejeví žádné známky vnějšího ani vnitřního poškození.

Více informací, jak správně reklamovat zásilku, najdete na:

www.dpd.cz/reklamace

www.ppl.cz/reklamace

4. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel a náklady na dodání chybějícího zboží jdou na vrub dodavatele.

5. V případě bezdůvodného nepřevzetí zboží ze strany kupujícího náleží v souladu s ustanovením § 2159 OZ prodávajícímu náklady na uskladnění ve výši 50,- Kč za každý den uskladnění a též ve smyslu ustanovení § 2913 OZ náhrada škody z titulu porušení smlouvy ze strany kupujícího (nepřevzal zboží, až tak učinit měl), tzn. účelně vynaložené náklady (vzniknou-li) např. poštovné na přepravu zpět, či manipulační poplatky.

Článek IX. - Informace o produktech

1. Technické specifikace produktů jsou získávány z různých zdrojů a za jejich 100% správnost nemůžeme ručit. Pokud se domníváte, že obsahují chybu, informujte nás prosím e-mailem.

2. Tímto ustanovením se provozovatel nijak nezbavuje své povinnosti řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků a služeb v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 ZOS.

Článek X. - Práva a povinnosti z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem
 • je vhodné k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

 • je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem
 • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže si jej prodávající nebyl vědom nebo bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv
 • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži, pokud není určeno k odborné montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy

3. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží a/nebo služba byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 OZ může spotřebitel u prodávajícího vytknout vadu, která se na zboží projeví nejpozději do dvou let od jeho převzetí (v případě koupě použité věci si strany mohou tuto lhůtu zkrátit až na jeden rok). Výše uvedené lhůty neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže věc užívat v případě, že vadu vytkl oprávněně.

4. V případě nekompletnosti zboží je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky, kontaktovat prodávajícího a sdělit mu tuto skutečnost, případně doložit fotografiemi.

5. Pokud byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající, odpovídá za ni prodávající. Předchozí věta neplatí v případě výrobků, u kterých je nutná odborná montáž.

6. Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba počíná běžet převzetím věci kupujícím.

7. Prodávající neodpovídá za poškození zboží a spotřebiteli nenáleží právo z vadného plnění, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není ani opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

8. Má-li věc vadu, může spotřebitel požadovat její odstranění, a to dodáním nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by měla bez vady.

9. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže (zohlední se povaha věci a účel, pro který spotřebitel věc koupil). Nepřevezme-li spotřebitel věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění (nebude-li stranami sjednána její výše, platí za ujednanou výše obvyklá).

10. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu (tj. rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou spotřebitel obdržel) nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí a/nebo nepřevezme věc k odstranění vady ve smyslu § 2170 OZ
 • se vada projeví opakovaně (tj. třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady)
 • je vada podstatným porušením smlouvy (tj. takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala)
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele

11. Volbu způsobu reklamace má spotřebitel.

12. Spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit, je-li vada věci nevýznamná; má se však za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající vrátí spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc, nebo co mu spotřebitel prokáže, že věc odeslal.

13. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

14. Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

15. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena.

16. Reklamace: Kupující vytkne vadu emailem či písemně, kde uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Vzorový formulář pro uplatnění reklamace (reklamační list).

17. Při uplatnění reklamace je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího není možná. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

18. V případě reklamace výměnou a/nebo opravou věci se záruční doba neprodlužuje na další dva roky, prodlužuje se pouze úměrně o dobu, po kterou nemůže kupující vadnou věc užívat.

19. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě) a v této lhůtě je nutné též spotřebitele o vyřízení reklamace informovat. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího spotřebitele (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

20. Prodávající písemně informuje kupujícího spotřebitele o výsledku reklamace.

21. V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující spotřebitel u prodávajícího uplatnit a doložit potřebnými doklady ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

22. Prodávající může u některých výrobků poskytnout kupujícímu záruku za jakost. Záruka za jakost vzniká prohlášením poskytovatele záruky (tzv. záruční list), že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít věc vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Zaručí-li se poskytovatel záruky, že si věc po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost platí, že má kupující ze záruky alespoň právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu věci.

XI. - Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, stížnost spotřebitele

1. Kupující bere na vědomí, že má možnost mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (reklamace) z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, prostřednictvím věcné příslušného subjektu - České obchodní inspekce.

Kontaktní údaje:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: https://adr.coi.cz/cs

Pravidla pro mimosoudní vyrovnání: Zde

2. V případě sporu mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím, který se nepodařilo urovnat přímo, poskytne prodávající kupujícímu informace o možnosti řešit spotřebitelský spor mimosoudně, včetně informace o věcně příslušném subjektu. Tyto informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

3. Kupující spotřebitel má právo zaslat stížnost na postup prodávajícího na e-mail: info@narex-makita.cz , přičemž v předmětu e-mailu uvede „stížnost“. Stížnost je možné podat též telefonicky na telefonním čísle: +420 317 721 091. Pověřený pracovník řešením stížnost zašle vyjádření na e-mail, ze kterého stížnost přišla, popř. na email, který získá telefonicky od kupujícího. Pokud stížnost nebude vyřešena k vaší spokojenosti, lze tyto spory řešit také mimosoudní cestou dle předchozích odstavců.

4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním ZOS.

XII. - Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) OZ.

3. Dodržování příslušných ustanovení ZOS.

4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek XIII. - Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího je upravena samostatným dokumentem

Článek XIV – ukládání tzv. Cookies

Kupující souhlasí provedením objednávky s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat na adrese info@narex-makita.cz

Článek XV.- Poprodejní servis

Prodávající zajišťuje záruční a pozáruční servis výrobků, informace naleznete zde

Článek XVI. - Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 22. 4. 2024 a nahrazují dosavadní všeobecné obchodní podmínky.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto VOP. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

6. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Příloha – vzorový formulář odstoupení od smlouvyV Benešově dne 22. 4. 2024.

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení